ป.5

ชั้น ป.5

รู้จัก วิทยาการคำนวน

ความหมายของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

ประโยชน์ของข้อมูล

การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

การคาดการผลลัพธ์จากปัญหา

ตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ